Дата: 2017-09-07 15:06:43 | Номер новости: 18199 | Постоянная ссылка | Источник: Администрация Барун-Хемчикского кожууна | Автор - | Ссылка на источник

Эрги-Барлык сумузунун толээлекчилер Хуралынын дортку чыыжынын 2017 чылдын сентябрь 10-да сонгулдалары

Силерни Самбуу кудумчузу бажын №24 адресте (школа) №55 сонгулда участогунун бадылаашкын оран-савызынга 2017 чылдын сентябрь 10-да 8:00-тен 22:00 шакка чедир эртер Эрги-Барлык сумузунун толээлекчилер Хуралынын дортку чыыжынын депутаттарын сонгуп бадылаашкынга киржииринче чалап тур бис.Силер бодунарга паспорту апчоруурунар эргежок чугула.Бир эвес барымдаалыг чылдагаан-биле (аарыг азы инвалид чоруктун) Силер бадылаашкын хунунде бодунар хууда бадылаашкын оран-савазын кээп шыдавас болзунарза, силергебадылаашкын оран-савазындан дашкаар бадылаар органы бээринин дугаында силернин бижимел азы аас-биле кылган билдиришкининер участоктун сонгулда комиссиязынга 2017 чылдын сентябрь 10-да 16:00 шактан орай эвес уеде устунде айтыынган дреске, бир болза 8-999-124-8767 телефон-биле дамчыттынган турар ужурлуунарны дыннатывыс.   

Поделиться в сети
ВК FB