Дата: 2019-02-04 07:10:43 | Номер новости: 52623 | Постоянная ссылка | Источник: РШИ им. Р. Д. Кенденбиля | Автор -chapchyn@rshi-tuva.ru (Чапчын Шончалай Валериановна) | Ссылка на источник

Шагаа байырлалы

Республиканын Р.Д.Кенденбиль аттыг уран-чуул школазынга Шагаа байырлалынга тураскааткан солун хемчеглер болуп эрткен.

Россияда Театр чылын чарлааны-биле анаа тураскаадып, тыва улустун тоолдарындан болгаш тыва чогаалчыларнын чогаалдарындан узундулернин сценажыткан коргузуглеринин, база Шагаа ырыларынын моорейлери класстар аразынга болуп эрткен.

Шупту класстар моорейлерге идепкейлии-биле киржип, тус-тузунда бот-боттарынга домейлешпес тыва улустун тоолдарын «Кускенин чылга киргени», «Уш чуул эртемниг оол», «Чыраа-кулун» база улуг класстарнын уруглары «Чадаганнын тоогузунден узунду», «Хайыраан бот» деп шииден узунду дээн ышкаш, оон-даа оске солун коргузуглерни ойнап коргускеннер.

Поделиться в сети
ВК FB