Дата: 2019-02-04 09:25:01 | Номер новости: 52650 | Постоянная ссылка | Источник: Тувгосфилармония | Автор - | Ссылка на источник

Хүндүлүг эш-өөр!

Бурунгу чаңчылывыс езугаар келген чаа чыл – Шагаа-биле! Келген Хаван чылында мооң мурнунда чедип алган чедиишкиннериңерни быжыглап, чаа-чаа бедиктерже шургууруңарны, кылып чоруур үүлеңер моон-даа соңгаар чогумчалыг болурун күзедим!

Сорулгавыс – бир-демниг ажылдап, амыдыралывысты чогумчудуп, корум-чурумувусту кады быжыглап, аныяк-өскенивисти, чединмес кижилеривисти карактажып тургаш чурттап, моон-даа соңгаар мандыырывысты үе боду негеп келген. Бо талазы-биле Тывада хөй-ниитичи албаннарның, анаа-даа кижилерниң медерелдиг идекпейи өзүп турарынга өөрүвес арга чок. Демнежип тургаш келир салгалывыска суйул-культурлуг, чедимчелиг амыдыралдыг, сагылга-чурумнуг чуртту арттырып бээривис бистиң улуг үүлевис, буянывыс болур.

Келген Шагаа-биле бүгүдеге аас-кежикти, амыр-тайбыңны, аал-чурттуңарга, ал-бодуңарга, ажы-төлүңерге кадыкшылды, чедиишкиннерни, бодааныңарны бүдүрүп чорууруңарны күзеп, Тывывыстың, Россияның суйул-социалдыг амыдыралынга идекпейлиг киржириңерни күзедим!

 

В. Халилов аттыг Тывкүрфилармониязының даргазы

Игорь Дулуш

Поделиться в сети
ВК FB