Дата: 2019-03-14 02:27:29 | Номер новости: 55085 | Постоянная ссылка | Источник: Государственный архив Республики Тыва | Автор -Maadyr | Ссылка на источник

Ровнону хостаанындан бээр 75 чыл болганы

Украинаныё Ровно, ол хоорайны фашист эжелекчилерден хостаан – тыва эки-турачыларны м=ёгежиткен тураскаал бар. Мону архив документилеринден уктаарга мындыг. Совет Эвилелиниё Ада-чурттуё Улуг дайыныныё \ези. Шиитпирлиг аштырыышкыннарга таварышкан болза-даа, к=гээрээн фашизм акы-дуёма ССРЭ-ниё х=й сая чонун, девискээрин эжелеп алган кулданып, дарлап…

Поделиться в сети
ВК FB