Дата: 2019-04-29 06:17:49 | Номер новости: 58254 | Постоянная ссылка | Источник: Министерство здравоохранения РТ | Автор - | Ссылка на источник

Күш-ажылдың кижизи. Владимир Викторович Чамбый

Бо чыл Күш-ажыл кижизиниң чылы кылдыр чарлаттынганы онзагай. Кандыг-даа ажылды кылып турар кижилерниң аразында көскү, билдингир черде турар ажылдакчылар турар, а оларның аразында, улуг ажыл-чорудулганың иштинге, ажылы каракка илдекпейн, эскертинмейн баар хире ажылдакчылар турар. Улуг эмнелге чериниң бир кабинединиң ажылын эскерген мен. Ооң ажылдакчызы эмчиниң дугайында бо чүүлге бижикседим.

Кызыл кожууннуң төп эмнелгезиниң поликлиниказы улуг эмнелге черлеринге хамааржыр. Ол улуг поликлиниканың процедура кабинединде Владимир Викторович Чамбый үр чылдарда ажылдап келген. Поликлиникада эртенги үеде эң-не чымыштыг, дүвүрээзинниг кабинет ол. Ынчан хөй кижилер янзы-бүрү анализ дужаар дээш келир. Сөөлгү чылдарда Кызыл кожуун эң-не хөй санныг чурттакчыларлыг кожуун апарган. Эмчилерниң хүлээп алыры аарыг кижилерниң саны база ковудээн. Ынчангаш, эмнелге черлериниң ажылының хемчээли улуг апарган. Ол хөй аарыг кижилерниң барык шуптузу анализтер дужаап, процедура кабинединиң ажылдакчыларынга таваржырлар. Бо чымыштыг, хайымныг ажылды кабинеттиң ажылдакчылары шынарлыг болгаш дүрген чорудуп турарлар. 

Каа-Хем суурга чээрби ажыг чыл чурттап келгеш, процедура кабинединиң ажылдакчыларының ажылын эки деп эскерген мен. Кабинет кезээде арыг шевергин. Владимир Викторовичиниң элчээнде таварышканда эмнээшкин эки эртер деп чүүлге кижи бүзүрелдиг болур. Чуге дээрге, Владимир Викторович дуржулгалыг, бодунуң ажылынга харыысалгалыг, ажылын билир. Боду топтуг, кижизиг, сагыш човангыр, аксы чымчак. Чай кадында эмнээшкинге хамаарышкан ажыктыг сүмени кадып, тайылбырлап бээр. Ол дээрге ооң бодунуң ажылын эки билириниң херечизи. Аарыг кижилерге хамаарылгазы эки, эмчиниң хорадап, каржыланып турганын черле көрбээн мен. 

Наадым үезинде тос дугаар километрге өглер хоорайы туруптар. Ол үеде аңаа ажылдаар эмчилер Кызыл кожууннуң поликлиниказының эмчилери болур. Каш хонук дургузунда майгынын тип алгаш, хүлээлгезин ак сеткилдиг күүседип, ажылдаарлар. Оларнын аразында Владимир Чамбый база бо-ла ажылдап чедип келген турар. Кады ажылдап турар өөрлери кайнаар баарыл, олар-биле демнежип, эштежип ажылдап чоруптар чаңныг. Коллективиниң ажылындан чыда кагбас, өөрзүрек, ажылгыр, чончу. 

Владимир Чамбый 2004 чылда Кызылдың эмчи училищезиниң эмнелге салбырын фельдшер эмчи кылдыр дооскан. Бо поликлиникада он ажыг чылдар дургузунда ак сеткилдиг ажылдап турары ол. Өөнүң ишти база уруглар салбырында эмчи сестразы болуп ажылдап чоруур.

Чаңгыс кижиниң эки ажылындан коллективтиң ажылы база түңнелдиг болур. Кижи бүрүзү шынарлыг ажылдап, ажылынга сонуургалдыг, харыысалгалыг болурга, ажыл-амыдыралывыс экижиир. Ооң бир көскү чижээ - Каа-Хем суурнуң поликлиниказының процедура кабинединиң эмчизиниң ажылы бооп турар. 

Каа-Хем суурнуң чурттакчызы Полина Серен.

Поделиться в сети
ВК FB