Дата: 2019-09-18 09:09:40 | Номер новости: 65428 | Постоянная ссылка | Источник: Тувгосфилармония | Автор - | Ссылка на источник

2020 чылда Тывада филармонияның чаа оран-савазын тудуп эгелээр

Кызыл хоорайга Валерий Халилов аттыг күрүне филармониязының чаа оран-савазын тудуп эгелээрин Тываның Баштыңы Шолбан Кара-оол чугаалаан. Республиканың кол концерт албан черин кезип тура, ооң дугайында дыңнаткан. Амгы үеде тудуг тудар таарымчалыг черни дилеп турар. Республиканың эрге-чагыргазы 2013 чылдан бээр филармонияга чаа оран-саваны тудар айтырыгны көдүрүп келген. Ооң амгы бажыңын 1934 чылда-ла туткан. Ооң кадында, 2011 чылда күштүг чер шимчээшкининден ол элээн когараан болгаш, аварийлиг деп санаттынган. Чаа тудугнуң төлевилелин республика 2017 чылда бодунуң акша-хөреңгизи-биле белеткээн. Ында 700 олуттуг концерт залындан аңгыда, албан өрээлдери болгаш белеткенир черлерни тускайлаан. Эрткен чылын республика Баштыңы объектини федералдыг программаже киирерин чедип алган. Шолбан Кара-оол бодунуң блогунда филармонияның эрги бажыңы хевээр арттарын дыңнаткан. «Эрги филармонияны төөгү объектизи кылдыр албан кадагалап алыр херек. Биеги концерт залы культура болгаш уран чүүлдүң мөгейикчилерин ам-даа өөртүп чоруур кылдыр эде чаартып алыр бис” – деп, ол аазаан. В. Халилов аттыг Тываның күрүне филармониязының директору Игорь Дулуш эрге-чагырганың ол шиитпиринге хамаарыштыр бодалын илереткен: «Үрде манаанывыс шиитпир хүлээп алдынган. Шолбан Валерьевич бир дугаар бистиң айтырыывысты кончуг таптыг сайгарып көрдү. Филармония айтырыынга чүге чагдап чадап турганывысты, үр-ле билбейн турганым шын чүве. Баштай экономиканы, боттуг секторну, көдээ ажыл-агыйны... уруглар садтары, школалар, эмнелгелер дээш, өске-даа чугула черлер барын ам-на билгеш, чөпшээрештим. Тываның Шапкын Хөгжүлде Программазы бар! Бурунгаарлаашкын бар! Чедиишкиннер көскү! Ам-на профессионал уран чүүлдү сайзырадыр дугайында чугаалажып болур-дур. Чүү дээр ийик, сагыш-сеткил байлакшылы база эң херек... Ооң кадында Россия чаңгыс аай культура шөлдүг болуру чугула! Шолбан Валерьевичини база бисти деткиир кылдыр Тываның күрүне филармониязында база Үстүү-Хүрээде эш-өөрүмнү кыйгырдым! Тываның сайзыралы дээш ооң кылып чоруур бүгү-ле ажыл-херээнге чедиишкиннерни күзедим!»

Поделиться в сети
ВК FB