Дата: 2019-10-04 02:23:58 | Номер новости: 66256 | Постоянная ссылка | Источник: Институт развития национальной школы | Автор -admin | Ссылка на источник

Андрей Дементьев. Не смейте забывать учителей. Башкыларны уттуптар деп семевеңер!

Башкыларны уттуптар деп семевеңер.Олар бисти үргүлчү-ле сактып чоруур.Оожум, ыржым өрээлинде оруп алганМанап орар – эки сөстү, бисти база.

Эвээш-биче чыглып, душчуп кээривис –Эргим ынак башкывыска байырлал-дыр.Сургуулдарнын чедиишкини, тиилелгези –Шуптузу-ла башкывыска өөрүшкү-дүр.

А бис арай тоомча чок апаар-дыр бис:Чаа чылда байыр безин чедирбейн баар.Чайывыс чок азы анаа чалгаараан боор,Аралашпас, чагаалашпас, долгашпас-даа.

Олар бисти манап орар. Сагыш човап,Шыдамыктың, шынчының-даа, чолдугнуң-дааШылгалдазын тудуп эрткен бистер дээштиң,Омаа дендеп, чоргаарланып, йөрээп орар.

Башкыларны уттуптар деп семевеңер.Байгы үнген күжү халас барбас болзун.Уран-мерген башкылар-билеРоссиявыс алдаржаан-даа.Ажы-төлү сорук кирип,Ада-чуртун сурагжыткан.Башкыларны уттуптар деп семевеңер!

Менги Ооржак очулдурган.

Поделиться в сети
ВК FB