Дата: 2019-10-04 00:00:00 | Номер новости: 66296 | Постоянная ссылка | Источник: Администрация Улуг-Хемского кожууна | Автор - | Ссылка на источник

Ие капиталының акша-хореңгизинден ай санында төлевир дугайында чаартылгалар

2018 чылдың январь 1-ден эгелеп өг-бүлеге ийи дугаар уруг төрүттүнген (азырап алган) болза, ол ышкаш өг-бүлениң орулгазы эвээш таварылгада ие капиталының акша-хореңгизинден ай санында акша толевирин ап болурун сагындырып тур бис. Ай санында акша толевирин тыпсырда, ог-бүленин бир кежигүнүнге онааштыр ортумак орулгазы, чурттап турар регионунда куш-ажыл кылып шыдаар хамаатының амыдыраарының адаккы деннелиниң 1,5 катап остурген хемчээлинден ковудевес ужурлуг. 2019 чылда ооң хемчээли 15612,00 руб. Ук толевирни уругнуң 1 хар 6 айлыынга чедир толээр. Бистиң Республикада ие капиталындан ай санында акша толевирин алыр дугайында 399 билдириишкин киирген, 32 млн. рубль туннуг акша ийе капиталындан толеттинген. Ай санында акша толевирниң хемчээли чурттап турар регионунда чаш уругнуң амыдыраарының адаккы деңнелиниң хемчээлинден хамааржыр. Тыва Республикада оон хемчээли бо чылын 10655,00 руб.

Поделиться в сети
ВК FB