Дата: 2020-02-07 21:00:00 | Номер новости: 72593 | Постоянная ссылка | Источник: Администрация г. Кызыла | Автор - | Ссылка на источник

"ШАГАА САДЫЫ» ДЕП САДЫГ-ДЕЛГЕЛГЕНИҢ КИРЖИКЧИЛЕРИНИҢ КИЧЭЭНГЕЙИНГЕ!

8 ??????? 2020

События

Шагаа байырлалынга тураскааткан республика чергелиг тыва идик-хептиң, эдилелдерниң болгаш суй-белектерниң садыг-делгелгези февраль 16-да Тыва үндезин культура төвүнге болуп эртер.

 Садыг-делгелгениң сорулгазы:

 - тыва чоннуң уран чүүлүн, мергежилдерин сайзарыдырынга таарымчалыг байдалды тургузары; 

- шеверлерни деткиири, чаа уран-шевер талантылыг аныяктарны илередири; 

- тыва национал хепке, эдилелдерге, аъш-чемге, суй-белектерге чоннуң сонуургалын оттурары. 

САДЫГ-ДЕЛГЕЛГЕНИҢ ЭРТТИРЕР ЧУРУМУ Садыг-делгелгеге янзы-бүрү материалдар-биле (ыяш, алгы-дүк, кеш, кидис, демир, ак, кара чонар-даш) ажылдап турар ус-шеверлер киржир. Киржикчилер февраль 15-ке чедир ЧАГЫЫН «Шагаа САДЫЫ» деп айыткаш, Тыва үндезин культура төвүнче киирер азы адаанда айыткан телефон дугаарынче долгааш, бижиттирип ап болур.

 ЧАГЫГГА айтыр ужурлуг медээ: 

- Ат-сывы; 

- Чурттап турар чери;

 - Ажылдап турар чери;

 - Харылзажыр телефонунуң дугаары; 

- Делгеп салыр бүдүрүлгезиниң ады.  

Садыг-делгелге эрттирер олуттарны ЧАГЫГЛАР ААЙЫ-БИЛЕ белеткээр. 

Ус-шеверлерниң ажылдары февраль 16-да 10 шакка чедир делгеттинген турар ужурлуг. Садыг-делгелге 10 шактан 16 шакка чедир ажылдаар. Садыгланыр олуттуң өртээ 100 акша. Харылзажыр дугаары: 8 (394-22)2-35-71 Эл.почта: ctyva@yandex.ru. 

ДЕЛГЕП САЛЫР БҮДҮРҮЛГЕНИҢ ӨРТЕК-ҮНЕЗИН БАШ БУРУНГААР КӨСКҮ КЫЛДЫР БЕЛЕТКЕП АЛЫРЫН ДИЛЕДИВИС! 

#тыватөп #Центр_тувинской_культуры #шагаа_садыы

Поделиться в сети
ВК FB