Дата: 2020-02-10 02:48:04 | Номер новости: 72614 | Постоянная ссылка | Источник: Администрация Эрзинского кожууна | Автор -erzin | Ссылка на источник

2020 чылдын фераль -8- те Энерел клувунун ажылдакчылары болгаш херээженнер човулелинин кежугуннери тыва тон улуг, биче улуска кандааза, тыва тоннар быжып, даараар мастер клазын ооредип коргускен. Бист

2020 чылдын фераль -8- те Энерел клувунун ажылдакчылары болгаш херээженнер човулелинин кежугуннери тыва тон улуг, биче улуска кандааза, тыва тоннар быжып, даараар мастер клазын ооредип коргускен. Бистин ус-шевер даараныр хоочуннарывыс Ойдуп Тамара Доптановна, Мария Сергеевна Шойдун клувувусту сонуургап кээп боттарынын дааранып чораан уезин сактып, арга сумезин кадып чамдык даараары нарын хептерни быжарынын, даараарынын чажыттарын айтып берип коргускен.

Поделиться в сети
ВК FB