Дата: 2020-03-08 06:35:21 | Номер новости: 74029 | Постоянная ссылка | Источник: Тувгосфилармония | Автор - | Ссылка на источник

«ТЫВАДЖАЗМАЧОНУҢ» БАЙЫР ЧЕДИРИИШКИНИ

Март 7-де «ТуваДжазБэнд» боттарының херээжен хөгжүмчүлеринге болгаш көрүкчүлерге белек кылдыр «Джазта чүгле мачолар» деп концердин көргүскен. Бэндиниң ыраажызы Софья Кара-оолду, хөгжүмчүзү Надежда Ыдамчыкты эр коллегалары боодал чечектер, белектер-биле көрүкчүлер аразынга «олурту шаңнааннар».

Академиктиг хөгжүм, джазты сонуургаар көрүкчүлер саны өзүп турарын бо концерт база катап бадыткаан. А джаз үнелекчилери концерттен концертче хөгжүмчүлерниң ойнакчы мергежили өзүп турарын өөрүшкү-биле демдеглеп турарлар. Байырлал бетиниң хүннеринде оюн-тоглаа хемчеглери кайы хөй турзажок филармонияны шилип алган көрүкчүлерге хөгжүмчүлер мөгейип, сценадан байыр чедиргеннер.

Академиктиг болгаш үрер хөгжүм, джаз дээш ажылдап чоруур хөгжүмчүлерниң байыр чедириишкини солун болган. Көрүкчүлер үр-ле ойнакчыларны салбайн, чаңчыл болган «Полиция участогун» «Бис!» деп кыйгы-биле негеп алгаш, сагыжы ханган тарап чанганнар.

Бистиң корр.

Поделиться в сети
ВК FB