Дата: 2020-05-05 00:00:00 | Номер новости: 76524 | Постоянная ссылка | Источник: Администрация Улуг-Хемского кожууна | Автор - | Ссылка на источник

АЙ-САНЫНДА ҮШ ХАР ЧЕТПЭЭН АЖЫ-ТӨЛДҮГ ӨГ-БУЛЕЛЕРГЕ 5 МУҢ РУБЛЬ ДЕТКИМЧЕ

■ Кымга? 2020 чылдың июнь 30-ге чедир ие капиталынче эргези тургустунган болгаш ие капиталын долузу-биле ажыглапкан уш хар четпээн ажы-телдуг ег-булелерге. ■ Кандыг уе тургузунда? Деткимчени уш хар четпээн уруг бурузунге 2020 чыл- дын апрель-июнь айларда телээр. Июнь 30-ниц соонда билдириишкин киирген таварылгада деткимчени чацгыс аай телевир-биле шилчидер. ■ Телевирни^ акшаландырыышкыны? Деткимче телевирни федералдыг жеттен толээр. Ие капиталынын.чээли эвээжевес. ■ Толевир уруг бурузунге болур бе? Ие, чижээ ег-буледе уш хар четпээн чаңгыс уруг бар болза 5 муң рубльду ай санында телээр, ийи уруглуг болза 10 муң рубль. Телевирни алырда чугле чаңгыс билдириишкин киирер. ■ Деткимчени канчалдыр алырыл? Деткимче телевирже билдириишкинни 2020 чылдың сентябрь 30-ге чедир Пен­сия фондузунуң сайтызында Хууда кабинет (ES.PFRF.RU) азы Курунениң чаңгыс аай ачы-дуза порталын (QOSUSLUQI.RU) таварыштыр киирер. Немей кандыг-даа документилер дужаавас. Киирген билди­риишкин дугайында медээни Хууда каби­нет таварыштыр билип ап болур. Деткимчениң акша-хореңгизин билдириишкинде айыткан банкыда агар-санынче шилчидер. ■ Боду барып дужаап болур бе? Билдириишкинни Пенсия фондузунуң эргелелинге киирип болур. Ынчалза-даа, Пенсия фондузу амгы уеде коронавирус инфекциязын нептеретпези-биле чугле баш бурунгаар бижидип алган хамаатыларны хулээп турар.

Поделиться в сети
ВК FB