Категория новостей

Салым-чаяанныг өг-бүле

#Күшажылчыкижиниңчылы #аныякөгбүле Улуг-Хем кожууннуң Арыскан сумузунга Буян-Бадыргы, Сайзана Дамдын-оолдарның аныяк өг-бүлези немешкеш, үр болбаан. Ынчалза-даа аныяктар амыдыралче быжыг тура-соруктуг, эп-найы­ралдыг шымнып кирипкеннер. Буян-Бадыргы — саарлыкчы, суурунуң чонунга хүннүң ажыглаар хереглел барааннарын сатпышаан, дузалал ажыл-агыйын сайзырадып, кыштаг-хораа тудуп, хой малын өстүрүп эгелээн. Буян-Бадыргының ада-иези база күш-ажылчы кижилер. Ачазы Мергенниң ук-төөгүзүнден малчыннар, а[...]
Дата: 2019-11-15 06:08:55 | Номер новости: 68197 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

#Росмолодежь #Клубтворчес­коймастерской #Decortuvsu

«Этномода-2019» аныяк дизайнерлер фестивалының тиилекчилери Амгы үеде аныяктарны деткип турары дыка өөрүнчүг. Тываның күрүне университединиң студентилери Федералдыг аныяктар агентствозунуң деткимчези-биле 300 муң рубль түңнүг грантыны тиилеп алган. Бо грантының кол сорулгазы Тываның күрүне университединиң сур­­гуулдарынга ус-шевер ажыл­­дарны кылып өөредири болур. Студентилерниң хостуг үезин шын ажыг­лаары-биле, университетте Федералдыг аныяктар агентствозунуң деткимчези езугаар янзы-бүрү бөлгүм[...]
Дата: 2019-11-15 05:59:19 | Номер новости: 68198 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

«Мээң сайгарлыкчы херээм» шуулган Тывада!

Россияның 26 хоорайларының иштинде Кызыл база бир «Мээң сайгарлыкчы херээм» шуулганның шөлү болган. Ук шуулганны «Ортумак болгаш биче сайгарлыкчы чорук» национал төлевилелдиң иштинде РФ-тиң Экономиктиг хөгжүлде яамызының деткимчези-биле Синергия университеди ТР-ниң Чазаа-биле кады организастап турар. Кызыл хоорайга республиканың янзы-бүрү булуңнарындан муң ажыг сайгарлыкчылар чыглып кээп, чыыштың ажылынга киришкен. Ооң спикери спорттуң мастери, делегейниң бокска чемпиону, […][...]
Дата: 2019-11-15 05:38:54 | Номер новости: 68199 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

«Россияның байлаа» студентилер фестивалы эрткен

  Дүүн Улусчу чогаадылга бажыңынга «Россияның байлаа» национал культуралар фестивалы студентилер ортузунга болуп эрткен. Фестивальдың киржикчилери, дээди болгаш ортумак өөредилге черлериниң студентилери, айыттынган шактан эрте четкилеп келген. Чамдыктары чогаадыкчы көрүлдеге белеткенген, бир чамдыктары фойеде национал кухняларның делгелгезинге идепкейлиг киришкен, а чамдыктары «аарыкчылап» келгени илдең. Бо солун байырлалды «Тываның аныяктары» солуннуң корреспондентизи сонуургап көрбүшаан, [...]
Дата: 2019-11-14 08:54:42 | Номер новости: 68148 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

Тува готовится ко Дню народного единства

В России 4 ноября будет отмечаться праздник День народного единства. Тува не собирается отставать от всей страны. В этот день основные мероприятия развернутся в столице республике. Организаторы подготовили познавательную и спортивную программу, с которой познакомился корреспондент информационного агентства «ТуваМедиаГрупп»: С 1 по 10 ноября в городской библиотеке имени Надежды Крупской будет организована выставка-калейдоскоп «Народы России […][...]
Дата: 2019-10-29 08:34:21 | Номер новости: 67302 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

#тывадылхүнү#гуманитарлыгинститут#аныяктар#төрээндылым

Тываныӊ гуманитарлыг болгаш социал-экономиктиг тускай шинчилелдер институду «Тыва чаңчылдар» деп мобилдиг капсырылганы ажылдап кылган. Амгы үеде, амыдырал-чуртталганың агымы, хевири төөгүлуг чылдагааннарның салдарындан өскерлип турда, тыва чоннуң дыка хөй чаагай чаңчылдарының онза чугула байдалы суларап, чамдыктары харын-даа чидип турар. Ынчалза-даа бир чамдык уттундурган чаагай чаңчылдар катап дирлип база эгелээн. Аңаа бичии чаштың төрүттүнгени-биле хылбык дойун эрттирер чаагай […][...]
Дата: 2019-10-29 08:30:22 | Номер новости: 67303 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

#тывадылхүнү#гуманитарлыгинститут#аныяктар#төрээндылым Тыва дылды өөренип алыр күзелдиглерге

Тываныӊ гуманитарлыг болгаш социал-экономиктиг тускай шинчилелдер институду тыва дылды чаа өөренип эгелеп чоруурларга аудиокурсту ажылдап кылган. Тыва дылды өөренирде, тус черниң чурртакчыларының аразынга азы Тываның девискээринге дыл курстарын эртип алыры дээре. Бир эвес ындыг арга тургустунмаза, аудиокурсту ажыглап тургаш, өөренип ап болур. Амгы үеде даштыкы дыл өөрренип алырының эң-не нептереңгей хевири ол болуп турар. Аудиокичээлдерниң иштинде […][...]
Дата: 2019-10-29 08:29:13 | Номер новости: 67304 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

Россияда театр чылы ТЕАТР ҮЕНИҢ ТЫНЫЖЫН ЭНДЕВЕС

Россияда театр чылы уламчылавышаан. «Тываның аныяктары» ол теманы удаа-дараа-даа бол, чырыдып турар. Тываның Виктор Көк-оол аттыг хөгжүм-шии театры аныяк специалистерниң турлаа деп болур. Эртем-мергежилдиг аныяк актёрлар, актрисалардан ангыда, театр уран чүүлүн чонга белеткеп, нептередип турарларның бирээзи – литература-драматургия кезээниң удуртукчузу Эрик Норбуга ужуражып, ажыл-ижин сонуургап, тыва шии чогаалының амгы үеде байдалының база ниити театр дугайында дараазында […][...]
Дата: 2019-10-29 08:25:59 | Номер новости: 67305 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

Поддержка Главы открывает дорогу в различные вузы страны

В мэрии Кызыла подвели итоги реализации губернаторского проекта «В каждой семье — не менее одного ребенка с высшим образованием» в 2018 -2019 учебном году. Проект охватил 305 школьников 5 — 11 классов. Это дети, чьи родители и родня в трех поколениях не имеют высшего образования. В их числе также одаренные дети, дети с особыми успехами […][...]
Дата: 2019-10-29 08:23:46 | Номер новости: 67306 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

ДХ-ниң чаа соңгуттурган депутаттары ажылын эгелээн

Тываның Дээди Хуралының үшкү чыыжының организастыг хуралы сентябрь 26-да болуп эрткен. Чаа соңгуттурган депутаттарның организастыг хуралын ТР-ниң соңгулда комиссиязының даргазы Олег Фортуна ажыткан. Ооң саналдааны езугаар бирги хуралды эрттирер кылдыр депутаттарның эң улуг назылыы Виктор Григорьевич Глуховту соңгаан. Ол ышкаш Тываның Башты­ңы Дээди Хуралдың чаа чыы­жының организастыг хуралынга ки­ришкен. Чазак даргазы депутаттарның ажыл-чорудулгазының эгелээни-биле байырны […][...]
Дата: 2019-10-11 06:33:32 | Номер новости: 66543 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

#БашкымгаМөгейиг

Бисте бир дыка эки башкы бар. Кичээлдерин тайылбырлаары тергиин, аажы-чаңы чымчак, боду база чараш кижи. Ол мээң эң-не ынак башкым. Ол орус дыл болгаш литература башкызы база бистиң клазывыс башкызы. Башкывыс бүдүн класс-биле чаңгыс агымда чоруп турар, бисти дыка эки бодап билир, баштактанырынга ынак. Чамдыкта харын шыңгыы апаар. Башкыларның аразындан эң-не эки башкы ол деп […][...]
Дата: 2019-10-11 06:31:36 | Номер новости: 66544 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

Хүндүткелдиг мергежил

Башкы кижиниң ажылы улус-чонга хүндүткелдиг. Ол – бичии өөреникчи уругларлыг өг-бүле бүрүзүнге чугула кижилерниң бирээзи. Башкы кылдыр чүгле сагыш-сеткилдиң кыйгызы-биле ажылдап болур дээрзи шын. Башкылар хүнүн таварыштыр «Тываның аныяктары» солуннуң редакциязы чүг­ле уругларны өөредип чоруур эвес, а мергежилинге чүрээниң ханызындан бердинген аныяк башкы Орлан Игорьевич Чоодунуң дугайында номчукчуларынга таныштырар-дыр. Ол Кызыл хоорайның № 11 школазында […][...]
Дата: 2019-10-11 06:30:24 | Номер новости: 66545 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

Интернеттиң херээ бар бе?

Интернеттиң херээ бар бе? Интернет дузазы-биле көвей чүүлдерни кылып ап болур. Ында вайбер, инстаграмм, вконтакте, фейсбук дээш оон-даа өске капсырылгалар бар. Чамдык капсырылгаларда багай улус база бар. Олар бичии уругларны көгүдүп алгаш, багай чүүлдерге өөредип болур. Ынчангаш интернет багай деп болур. Азияна Самбуу, №9 гимназияның 6 «а» клазының өөреникчизи. Мээң интернедим айыыл чок Мээң интернедим […][...]
Дата: 2019-10-11 06:28:13 | Номер новости: 66546 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

ТАР-ның ССРЭ-ге каттышканындан бээр 75 чыл ою Уругларның чуруктары

Уран чүүл улустарны каттыштырып, чараш чүүлдүң, сорук кириишкинниң, мерген угаанның сорунзазын ажыдып турар. Надя Рушева аттыг чурулга школазында уруглар чуруур салым-чаяанын улам сайзырадып, чурулга үезинде чараш бодалдарны чурукче канчаар хуулдурарын билирлер. Бо хүн “Азия төвүнде” Туризм бажыңынга “Надя Рушева аттыг уругларның чурулга школазы: эрткен, амгы, келир үези” деп делгелгени ТАР-ның ССРЭ-ниң составынга эки тура-биле киргенинден […][...]
Дата: 2019-10-11 06:25:16 | Номер новости: 66547 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

#командатувы2030 #лидерытувы #алдынбулак #команда7

Тёплые воспоминания о форуме «Команда Тувы 2030». Это было реально круто. Жалею только об одном — Почему я там раньше не бывал? Пламенный привет Команде №7! Вы клёвые.[...]
Дата: 2019-09-17 10:17:37 | Номер новости: 65372 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

#КомандаТувы2030 #Чедиишкинниңтөөгүзү #Тыванынсайзыралы #ВиллаКурица

Бо чылдың #КомандаТувы2030 аныяктар чыыжының база бир тиилекчизи Алдынай Хомушку «Вилла Курица» деп социал төлевилелин амыдыралда боттандырып эгелээн. Аныяк сайгарлыкчының төлевилелин чыыштың эксперттери бүрүнү-биле деткээн. #ВиллаКурица деп чогум чүл ол деп айтырыгга Алдынай мынчаар харыылаан: — #ВиллаКурица дээрге бичии чаштарга болгаш ада-иелерге таарымчалыг байдалды тургускан төп болур. Бис уругларны 1,5 хардан тура, 12 харга чедир сменалар аайы-биле хүлээп ап, маңаа […][...]
Дата: 2019-09-17 10:15:11 | Номер новости: 65373 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

ВНИМАНИЕ КРАСНОДИПЛОМНИКИ

До 20 сентября 2019 года заканчивается прием ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ на получение субсидий на компенсацию части затрат по ипотечным кредитам (займам) на приобретение (строительство) жилья в Республике Тыва лицам, окончившим с отличием государственные образовательные организации высшего образования (Постановление Правительства Республики Тыва от 29 июля 2013 г. №470) Лица, претендующие на получение субсидии в 2019 году, подают […][...]
Дата: 2019-09-09 10:29:15 | Номер новости: 64979 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

Кызыл хоорайның 105 чылында

Кызыл хоорайның 105-ки байырлыг хүнү дүүн, сентябрь 7-ниң хүнүнде, Арат шөлүнге янзы-бүрү хемчеглер-биле демдеглеттинип эрткен. Шөлдүң кыдыын дургаар майгынчыгаштарны тиккен, ында албан черлериниң специалистери чонга халас консультацияны берип, бир талазында Тывада чурттап чоруур хөй нациялыг чоннарның диаспоралары, өске чартыында ногаа-чимис аймааның делгелгези, ортузунда уруг-дарыгның ойнаар шөлү дээш чок-ла чүве чок болган. Хоорайның төп автобус доктаар […][...]
Дата: 2019-09-09 10:27:17 | Номер новости: 64980 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

Команды Тувы 2030

Почти дне недели прошло с Молодежного форума «Команды Тувы 2030». А меня всё не отпускает. Мне нравится бывать в Тыве. И мне очень приятно видеть изменения, которые происходят, например, рейс Москва-Кызыл. Хотя три года не большой срок, чтобы изменить всё. И вот во время встречи с Главой Республики мне пришла интересная аналогия. Представьте, что вы […][...]
Дата: 2019-09-09 10:24:09 | Номер новости: 64981 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

“АРТНААДЫМ”: 10 ДЕСЯТЬ ДНЕЙ СОВРЕМЕННОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Художественная выставка “АРТНААДЫМ” состоялась в Кызылском Доме художника 10 июля: оригинальные и свежие идеи, выраженные на холсте соседствуют с академической живописью, статуэтками и ювелирными изделиями. Вход свободный. Художественная экспозиция “АРТНААДЫМ” организована союзом художников Тувы и объединением молодых художников республики Тыва. В зале Дома художников на втором этаже выставлены картины, ювелирные изделия и статуэтки разных стилей […][...]
Дата: 2019-09-04 04:14:50 | Номер новости: 64251 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

В ИЮЛЕ СТАРТОВАЛ КОНКУРС СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ «ИМПУЛЬС-2019»

Организатор конкурса медиагруппа «Россия сегодня» приглашает к участию в нем органы государственной власти и местного самоуправления России и стран СНГ, а также учрежденные ими некоммерческие организации с рекламными работами на социальные темы, опубликованными и реализованными в период с 1 октября 2018 года по 13 сентября 2019 года. Прием заявок открыт до 16 сентября на сайте […][...]
Дата: 2019-09-04 04:11:34 | Номер новости: 64252 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

«Россия – страна возможностей» запустит в 2020 году конкурс для молодых ученых 

Президентская платформа «Россия – страна возможностей» с 2020 года начнет реализацию нового проекта – конкурса для молодых специалистов научно технологической сферы. В среду на сайте Кремля был опубликован перечень поручений Президента России по итогам встречи со студентами и аспирантами Уральского федерального университета имени Б.Н.Ельцина. В их числе – поручение о проведении всероссийского конкурса для молодых […][...]
Дата: 2019-08-29 08:30:14 | Номер новости: 64068 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

Как получить льготную ипотеку?

Вопрос приобретения собственного жилья сегодня стоит особенно остро. Чтобы помочь гражданам, особенно нуждающимся в улучшении жилищных условий, Правительство РФ в 1997 году организовало компанию АО «ДОМ.РФ» для жилищного кредитования, одной из задач которой стоит повышение доступности жилья для различных категорий населения путем предоставления им различных льгот по ипотеке. Виды льготных программ ипотечного кредитования Существует несколько […][...]
Дата: 2019-08-29 08:24:21 | Номер новости: 64069 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

#ЧедиишкинниңтөөгүзүКТ2030 

#КомандаТувы2030 аныяктар шуулганы #ЧедиишкинниңтөөгүзүКТ2030рубриканы ажыткан. Бо удаада аныяктарны эрткен чылгы грант тиилекчизи Анастасия-биле таныштырдывыс. Анастасия бодунуң төлевилелин амыдыралга боттандырып турарының дугайында мынчаар таныштырган. «Декабрь айдан эгелээш, фитнес студияның ээзи апарган мен. Студияда Тывада чок, турбаан угланыышкыннарны ажыттым. Бир тренерни ажылда хүлээп алган мен. Бир хүнде-ле 4 тренировка эртип турар. Клиентилеривис олуй-солуй тренировакалап кээр партнёрл[...]
Дата: 2019-08-29 08:21:48 | Номер новости: 64070 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

#живилес #акциятыванынаныяктары Акция «Чуртта, арга!» 

Бүгү-россияның «Живи, лес!» деп акциязынга Тываның чурттакчы чону киржип, массалыг субботниктерже үнеринче чалап турарын федералдыг арга-арыг ажыл-агыйының агентствозу дыңнаткан. Ук акция октябрь 31-ге чедир уламчылаар. Акцияның иштинде бок аштаары, ыяштар олуртуп-тарыыры, арга үнүштериниң үрезиннерин белеткээри, арга-арыг болгаш парк девискээрлерин херимнээри дээн ышкаш ажылдарны чорудары көрдүнген. Оон аңгыда өөредилге черлеринге, чогаадылга бажыңнарынга, билбиотекаларга чурттакчы чон-биле ужу[...]
Дата: 2019-08-29 08:20:18 | Номер новости: 64071 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

Немелде күрүне аттестациязының хуусаазы

Сентябрь айда Тывага немелде түңнел күрүне аттестациязы эртер Тываның өөредилге организациялары 2019 чылдың доозукчуларынга немелде түңнел күрүне аттестациязын эрттирер дээрзин республиканың Өөредилге болгаш эртем яамызы дыңнадып турар. Немелде экзаменнер дужаап болур хуусааа сентябрь айның 3-тен 21-ге чедер. 9-ку болгаш 11-ги классчыларга Кызыл, Ак-Довурак, Чадан, Шагаан-Арыг хоорайларга болгаш Бай-Хаак, Сарыг-Сеп, Хову-Аксы, Тоора-Хем суурларга чаңгыс аай күрүне […][...]
Дата: 2019-08-29 08:19:08 | Номер новости: 64072 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

#Республикахүнү  #Аныяктар 

Бо хүн Кызылга «2019 чыл – национал сорулгаларны чедип алырының оруунда» деп аттыг шуулган эрткен. Республиканың яамы, ведомстволары ниитилелдиң бүгү адырларын хаара тудуп турар национал төлевилелдерни таныштырган.«Тыва Республика хүнүн демдеглээр онзагай хүннүң бүдүүзүнде, РФ-тиң Президентизи Владимир Путинниң национал сорулгаларын бистиң республикавыска чедип алыр дээш хөй-ниити каттыжыышкыннарын, күрүне болгаш муниципалдыг эрге-чагырга болгаш удуртулга органнарын каттыштырарынче угланган [[...]
Дата: 2019-08-29 08:17:37 | Номер новости: 64073 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

#Республикахүнү  #Аныяктар  #Адакижи 

Тыва культура төвүнге Республика хүнүнге тураскааткан «Эр кижиниң үш адаан-мөөрейи» деп шуулган эрткен. Ооң сорулгазы – эр кижиниң чанчыл езугаар үш мөөрейин кадагалап, ам-даа сайзырадыры, «Тываның эр улузунуң ат-алдарының дүрүмүн» амыдыралга боттандырары болгаш өг-бүлеге ада кижиниң ролюн бедидери болур. Шуулганга билдингир хөөмейжилер, спортчулар, мөгелер, ча адыкчылары, башкылар, тренерлер, эртемденнер киришкен. Республика чергелиг эртип турар «Хараар-Тейге […][...]
Дата: 2019-08-29 08:16:17 | Номер новости: 64074 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

#Республикахүнү  #Аныяктар  #Күшажылчыкижиниңчылы  Ажыл-ишчи, арзылаң мөге адашкылар 

Ажылгыр, кежээзинден аңгыда, кижизиг, биче сеткилдиг бүдүжү-биле улус-чоннуң хүндүткелин чаалап алыр кижилер черле турар. Тере-Хөл кожуунда шак ындыг төлептиглерниң бирээзи — Артур Чигжитович Сундуй. Ол бодунуң үежилери-биле кады ортумак школаны өөренип доозуп алган соонда, амыдыралын көдээ ажыл-агый-биле холбаштырып, өскен-төрээн черинге чылгычылап ажылдап эгелээн. Малчын кижиниң амыдыралы-даа, ажылы-даа белен эвес. Ылаңгыя Тере-Хөл ышкаш тайга-таскыл, кашпал-хорум-биле хүрээленген [̷[...]
Дата: 2019-08-29 08:14:55 | Номер новости: 64075 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

#Республикахүнү  #Аныяктар #Күшажылчыкижиниңчылы 

Улуг-Хем кожуунда «Аныяк өг-бүлеге — кыштаг» губернатор төлевилелиниң киржикчилериниң чымыштыг ажыл-ижи соксаал чок. Бо хүннерде кожууннуң Көдээ ажыл-агый эргелелиниң кол зоотехниги Урана Седип-ооловна Монгуш «Аныяк өг-бүлеге — кыштаг» губернатор төлевилелиниң 2017 чылда киржикчилериниң инектерин бо чылдың киржикчилеринге хүлээдир хүнүн дугуржуп четкен. Ийи-Талдан 20 инек алган аныяк малчыннар Шалганнарга эртенги саалда үезинде четкен. Олар инектерин бо […][...]
Дата: 2019-08-29 08:13:38 | Номер новости: 64076 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

#Чалыыназынчарашөйү 

Даштыкы чурттарда болгаш Россияның янзы-бүрү хоорайларында өөренип чоруур тыва студентилерниң XXI-ги чыыжы «Мисс Альма-матер 2019»-биле төнген. Бо чылдың Мисс база Мистер «Альма-Матер» бедик аттарга ТывКУ-нуң студентизи Долчан Ооржак база Санкт-Петербургтуң студенчи землячествузунуң тажызы Начын Семиспей төлептиг болганнар. Студентилер мөөрейге белеткел нарын болганын чугаалап турганнар. Сценага бодун шын алдынары, идик-хепти даарап белеткээри дээш кылыр чүүлдер-ле хөй. […][...]
Дата: 2019-08-29 08:12:10 | Номер новости: 64077 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

Боодалга спортун Тывага сайзырадыры

Россияның шериинге, ужар чүүлүнге болгаш далай күштеринге дузалаар эки тура ниитилелиниң даргазы биле бис­тиң республикавыстың удуртукчузунуң кады ажылдажылганың түңнелинде, Кызыл хоорайда боодалга-спорт клувун ажыдар дугайында керээ чардынган. Бо чылдың март 26-да ук организация юстиция яамызынга бүрүткелди эртип, аныяктар ортузунда патриотчу кижизидилге талазы-биле ажылды идепкейлиг чорудуп эгелээн. Ооң дугайында Россияның шериинге, ужар чүүлүнге болгаш далай күштеринге дузалаар […][...]
Дата: 2019-07-10 11:02:12 | Номер новости: 61933 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

«Тываның лидерлери» мөөрей

ТР-ниң Чазаа «Тываның лидерлери» деп 18-тен 35 харга чедир аныяктар ортузунга мөөрейни чарлаан. «Тываның лидерлери» — амгы салгалдың аныяк удуртукчуларының аразында эртип турар бирги мөөрей. Ооң кол сорулгазы бурунгаар чүткүлдүг, лидер болурунуң бүгү шынарлары бар база удуртурунга салым-чаяанныг аныяк кижилерни илередип, оларны деткиири болур. Мөөрейге киржири-биле официалдыг https://лидерытувы.рф интернет-сайтызынга бо чылдың июнь 20-ге чедир 700 хире аныяктар бүрүткелди […][...]
Дата: 2019-07-10 11:00:24 | Номер новости: 61907 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

Быжыг өг-бүле, ынакшыл база шынчы чорук

Тывага Бүгү-россияның өг-бүле, ынакшыл, шынчы чоруктуң байыр­лалын демдеглээн. Бо чаа байырлалды Петр князь база Феврония княгиняга тураскааткан. Аас-кежиктиг өг-бүлениң ынакшылы болур байырлалды 2008 чылдың март 26-да Светлана Медведеваның удуртулгазы-биле Федерация Чөвүлелинге бадылаан. Өг-бүле хүнүнүң ыдыктыг демдээ кылдыр хову чечээ – ромашканы шилээн. Ук байырлалды ниитилелге быжыг өг-бүле системазын хевирлээр, өг-бүлениң, ынакшылдың, шынчы чоруктуң чаагай чаңчылдарын […][...]
Дата: 2019-07-10 10:59:31 | Номер новости: 61908 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

В Чадане прошел молодежный зональный форум «Салгал – 2019»

В преддверии Всероссийского дня молодежи с 25 по 26 июня в городе Чадан прошел зональный форум «Салгал», собравший 130 самых активных молодых людей со всех концов республики. Выбирай на вкус В течение двух дней участников форума обучали проектной деятельности, рассказывали им об успешных практиках, реализованных по своей собственной инициативе или с помощью государственной поддержки. Участники, […][...]
Дата: 2019-07-10 10:58:24 | Номер новости: 61909 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

Все о ККТ для глав КФХ

Одной из форм хозяйствования, признанной на законодательном уровне, является крестьянское фермерское хозяйство. Имея статус юридического лица, КФХ может заниматься коммерческой деятельностью и получать прибыль. В прошлом номере мы писали о видах налогов для глав КФХ, в каком размере и в какие сроки они должны платить налоги, а также обязательные сборы. В этом номере мы продолжаем […][...]
Дата: 2019-07-10 10:57:12 | Номер новости: 61910 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

Фонд президентских грантов подвел итоги первого конкурса 2019 года

Завершился первый конкурс Фонда президентских грантов. Поддержаны 1644 инициативы общественных организаций со всей России, в том числе семь проектов некоммерческих организаций Тувы. На их реализацию Фонд выделит порядка трех миллионов рублей. Первый лесопатолог России появится в Хову-Аксы За счет президентского гранта в Чеди-Хольском районе Тувы появится первый в России лесопатолог. Им станет известный в Хову-Аксы […][...]
Дата: 2019-07-10 10:55:38 | Номер новости: 61911 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

Тываның аныяктары наркотиктерге удур

1987 чылда КНО-нуң саналдааны езугаар, наркомания биле наркобизнес­ти бүгү делегейге хоразын халдадып турар хамчыктар кылдыр хүлээп көрген болгаш, олар-биле демиселди шупту чурттар каттыжып алгаш чорудары шиитпирлеттинген турган. Ынчангаш чылдың-на июнь 26-да кижи бүрүзүнүң болгаш бүгү ниитилелдиң кичээнгейин наркомания биле наркобизнес деп коргунчуг халаптарже угландырары-биле янзы-бүрү хемчеглерни эрттирип турар. Июнь 26-да бүгү делегейге, ооң иштинде Тывага […][...]
Дата: 2019-07-10 10:52:01 | Номер новости: 61912 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

Аныяктар хүнүн найысылалдың Арат шөлүнге аажок солун программа-биле демдеглеп эрттирген

Бүгү Россияның аныяктар хүнүн найысылалдың Арат шөлүнге аажок солун программа-биле демдеглеп эрттирген. Культура, спорт болгаш аныяктар департаментизи школа дооскан чалыыларга, эртем-билиг чедип алган дипломнарын холунга апкан аныяктарга, сайгарлыкчы ажыл-ижи-биле амыдыралын бут кырынга тургузуп, ажылдай берген кижилерни аңаа болчап, душтурганы тергиин эки болду. Чүге дээрге аныяктар байырлал таварыштыр хөй-биле хөлзеп, ойнап-хөглеп чоруп турза-даа, бодунуң амыдыралынга ажыктыг чорук-херээн [[...]
Дата: 2019-07-10 10:49:43 | Номер новости: 61913 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

Пройти стажировку в престижном вузе мира для студентов Тувы — реальность 

«В каждой семье не менее одного ребенка с высшим образованием» Вот уже четыре года в республике действует губернаторский проект «В каждой семье – не менее одного ребенка с высшим образованием». Проект стартовал в 2014 году. Его реализуют в рамках одной из подпрограмм Государственной программы Республики Тыва «Развитие образования и науки на 2014-2020 годы». Участники проекта могут […][...]
Дата: 2019-07-10 10:47:18 | Номер новости: 61914 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

В Кызыле под председательством главы Тувы Шолбана Кара-оола прошло заседание Совета межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». Неожиданно для многих сюжетная линия обсуждения вопросов малой ав

В Кызыле под председательством главы Тувы Шолбана Кара-оола прошло заседание Совета межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». Неожиданно для многих сюжетная линия обсуждения вопросов малой авиации, приграничной торговли и туристической индустрии в какой-то момент пробрело драматичные нотки. Но в итоге оказалось, что все сибирские регионы чувствуют свою идентичность, где даже такие вопросы как трансграничные коридоры с Монголией и […][...]
Дата: 2019-07-03 10:16:31 | Номер новости: 61564 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее