Категория новостей

#Шагаа_2020_Күске_чылы_ужурлар ЧЫЛЫВЫСТЫҢ ШЫНАРЫ

Өг-бүле тутканнарның меңгилери 9:1, 8:7, 6:2, 4:3 болур болза, ол ийиниң сагыш-сеткили тааржыр, эви быжыг, эди кѳвей, аас-кежиктиг болганы ол. Өгленгеннерниң меңгилери 9:9, 8:8, 7:7, 6:6, 5:5, 4:4, 3:3, 2:2, 1:1 болур болза, шын байы ол. А 9:2, 8:3, 7:4, 6:1 болурга, чедимче чок. Ынчалза-даа өг-бүлениң чогумчалыы, аас-кежии ийи кижиниң боттарындан дорт хамааржыр. Бодамчалыг болур болза, […][...]
Дата: 2020-02-18 06:53:16 | Номер новости: 73114 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

#ПолитСтартап #төлевилел #Тываның_аныяктары #Аныяк_гвардейжилер

«ПолитСтартап» — Бүгү-россияның «Чаңгыс демниг Россия» политиктиг партияның кадрлар талазы-биле төлевилели. Ук төлевилел 35 хар чедир политиктиг хөй-ниити ажылынга бодунуң күжүн шенээринге белен идепкейлиг амыдыралчы туруштуг аныяктарны илередир. «ПолитСтартап» төлевилели күрүне эрге-чагырга органнарынче база Партияның тус чер бот-башкарылгазынче кандидаттар шилилгезиниң баш бурунгаар бадылаашкын чурумунуң иштинде эртип турар. 2020 чылда Россия Федерациязының 40 субъектилеринге «П[...]
Дата: 2020-02-18 06:36:38 | Номер новости: 73115 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

#Эзирлерниң_уязы #Төлевилел #Чазак_даргазы #Бичии_мөгелер #Чаштар_мөгелер #Тываның_аныяктары #Чедиишкиннери

Чаш база элээди мөгелерниң бирги делегей чергелиг маргылдаага чедиишкиннери Февраль 15-тиң хүнүнде тыва чаңчыл-биле дериттинген «Сүбедей» спорт ордузунга Тыва Республиканың Баштыңы-Чазак Даргазының шаңналы дээш чаш база элээди оолдар аразынга 8-тен 18 харга чедир 5 бөлүкке шупту 1010 мөгелерниң ачыр-дачыр хүрежи дүнекиниң 2 шакка чедир болган. Оларның аразында Татар Республикадан 6, Бурятиядан 4, Моол күрүнеден 2 […][...]
Дата: 2020-02-17 05:56:54 | Номер новости: 72967 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

#Тыва_территория_мужества #Тыванын_аныяктары #Февраль_23

Мой папа самый лучший. Я это повторяю про себя изо дня в день. Он добрый, красивый, умный, смышленый. Но, к сожалению, мир устроен так, что с лучшими случаются большие беды. Так и с моим папой произошла беда – его уже как два года нет рядом с нами. Он погиб в автокатастрофе. Не знаю, какие плохие, […][...]
Дата: 2020-02-17 05:19:56 | Номер новости: 72968 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

#Шагаа_2020 #Күске_чылы КҮЧҮЛҮГ ЧЫЛ

Күске — бүгү-ле чылдарның эгези. 60 чылдыг улуг эргилдениң-даа, 12 чылдыг биче эргилдениң-даа. Ынчангаш хамык чылдарның үстүнге, бедик олутка Ол саадаар. Даңзы бүрүткел база оон эгелээр. Улуг азы Биче эргилде эрткен санында-ла, оларның канчаар эрткенин болгаш дараазындагы эргилделерниң канчаар эгелээрин (Күске чылды) бодаары чугула. Ол чылдың Онзагайы, Алдары болгаш Хүндүзү-Күчүзү ол. Күске чылда төрүттүнген кижилерниң шырайы […][...]
Дата: 2020-02-17 04:59:32 | Номер новости: 72969 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

#Шагаа_2020 #Ак_чем_шагаа_чеми

Ааржы Тарактан кылган ааржы. Таракты ыяш савага көвүдедир чыыр. Сава долуп келирге, шой пашка куткаш, отка элээн үр хайындырар. Тарак хайынгаш, божаже шилчиир. Божаны өске савага куткаш соодар. Соой берген божаны ааржы таарынга куткаш, сарыг-сүдүн ылгалзын дээш, ийи ыяш өрген аразынга азып каар. Сарыг-сүдү ылгалып төгүлгеш, таарга өл ааржызы артып каар. Ол ааржыны калбак ийи […][...]
Дата: 2020-02-17 04:58:26 | Номер новости: 72970 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

#Шагаа_2020

Шагаа – тываларның үе-дүптен ёзу-чаңчыл сагаан байырлалы. Ооң төөгүзү, чаагай чаңчылдары бурун үеде-ле тывылган. Бурун шагдан бээр тываларның ажыл-агыйының онзагайынга үндезилеттинген календары чораан. Ону Л.П. Потапов бодунуң «Очерки народного быта тувинцев» деп номунда бижээн. Шагдан бээр-ле, өске көшкүн чоннар дег, тываларның бурунгулары Чаа чылды күзүн, «ак чемниң» шыгжымыры көвүдей берген үеде эрттирип чораан деп медээ бар. […][...]
Дата: 2020-02-17 04:57:26 | Номер новости: 72971 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

#Тыва_территория_мужества #Защитник_Отечества #Ферваль_23

Мой папа — защитник Отечества. Он очень храбрый, мужественный и сильный. После школы он поступил в Тувинский государственный университет, по специальности учитель истории. Когда он окончил университет, он сразу пошел в армию. А армия сделала из него настоящего мужчину. Там он научился выносливости, терпимости, стал сильнее, он служил половину в России, а половину в Чечне. […][...]
Дата: 2020-02-17 04:53:26 | Номер новости: 72972 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

Тергиин студентини илереткен

«Тываның аныяктары» солуннуң бо үндүрүлгезиниң аалчызы — Самир Аспан-оол. Ол «Тыва Республиканың тергиин студентизи-2019» регионалдыг студенчи премияның тиилекчилерин допчузу-биле таныштырган. — Самир, студентилер ортузунда Тывада бир дугаар эр­тип турар солун мөөрейни таныштырып көрем, тиилекчилерниң аразында аныяктарның аразындан төлептиглер кирген боор аа? — Бо регионалдыг студенчи Шаңналды РФ-тиң Федерация Чөвүлелиниң Тывадан сенатору Дина Оюннуң деткимчези-биле бир [R[...]
Дата: 2020-02-17 04:51:51 | Номер новости: 72973 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

#Тиилекчилерниң_уйнуктары #Правнуки_Победителей_Тыва_Молодежь

Кырган-ачам — эки турачы Ада-чурттуң Улуг дайыны 1941 чылдың июнь айның 22-де эгелээнин, Германия даң бажы шала көскү үеде, 4 шакта, Совет Эвилелинче оор ёзу-биле халдап, дайын-чааны эгелээнин ада-өгбелерден, өөренип турар төөгү эртеминден база орус, тыва чогаалдардан номчуп, билип алыр аргалыг бис. Бистиң ада-өгбелеривис доозазы дайын-чаадан чалданмайн, улуг чуртун хостаары-биле кижи бүрүзү киржилгелиг болган болгай. […][...]
Дата: 2020-02-12 03:59:03 | Номер новости: 72764 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

Романтиктиг февраль ай

Февраль ай аныяктарның ортузунда Ыдыктыг Валентинниң хүнү-биле онзагай. Бо хүннү бүгү делегейде ынакшаан­нар байырлап, ынак­­шы­лын илередир хүн азы байырлал болганын аныяк кижи канчап анаа эрттирерил. Ыдыктыг Валентинниң хүнү частың баштайгы тыныжы-биле келир. Улусчу чаңчылдар-биле алыр болза, бо хүнде куштар безин эжин тып алыр. А кижилер аас-кежиктиг чурттаарын күзеп чоруур болгай. Ындыг болганда, ынак кижизинге чүнү […][...]
Дата: 2020-02-12 03:44:39 | Номер новости: 72765 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

Хөгжүм, ырдан хөөн кирген сүлде-сүзүк

В.М. Халилов аттыг Тываның күрүне филармониязынга февраль 15-те алдарлыг хөгжүмчү Алексей Балашов биле Делегей чергелиг мөөрейлернин лауреады Шораан Очурнуң «Енисей эриинде гобой» деп солун концерт-көргүзүү болуп эртер. Бөгүнгү үндүрүлгевиске Тываның база бир салым-чаяанныг оглу, Тывада классиктиг уран чүүлдүң сайзыралынга, төөгүзүнге бир чаа базымны киирген хөгжүмчүлерниң бирээзи Шораан Очурнуң дугайында таныштырар-дыр бис. Очур Шораан Валентинович Бай-Тайга […][...]
Дата: 2020-02-10 07:00:44 | Номер новости: 72671 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

Ректорнуң балы эрткен

ТывКУ-га Бүгү-россияның студентилер хүнүн байырлап, Ректорнуң балын эрттирген. Чараш-шиник платьелерниң эдээ шалага чаттылып турар кыстар база каас-коя костюмнарлыг студентилер Ректорнуң балынга чыглып келген. Олар шупту эртемде, өөредилгеде, чогаадыкчы талада, спортта чедиишкиннерлиг болганы-биле бо байырлалда чыылган. Хөгжүм-шии театрында оожум темпилиг танцы-чыскаалы болуп турган. Шак-ла бо хевирниң танцызы-биле эрткен чүс чылдарда дээди хемчеглерни ажыдып, ооң байырлыг шинчизин […][...]
Дата: 2020-01-29 06:46:41 | Номер новости: 72142 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

Тожу кожуунда 48 ивижи өг-бүлелер бар

Тожу кожууннуң девискээринде иви малды азырап чоруур өг-бүлелерге деткимче-дуза кылдыр «Ивижи өг-бүлеге дериг-херексел» деп губернатор төлевилели 2017 чылдың ноябрь айда ТР-ниң Баштыңының доктаалы ёзугаар ажылдап эгелээн. «Каш чыл бурунгаар хууда болгаш күрүнениң киржилгези-биле ивижилерге дуза кадар фондуну тургускан бис. Бир дугаарында Тывага иви малдың баш санын камгалаары-биле ажылдарны чоруткан, ивини соп, эът-чемге ажыглаарын хоруур дугайында […][...]
Дата: 2020-01-28 07:48:39 | Номер новости: 72143 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

«Чаа сорук» төлевилели херек бе?

Артем (адын өскерткен), 23 харлыг, хосталгазын 4 (санын өскерткен) чыл ишти казыттыргаш, ийи чыл бурунгаар үнүп келген. — Хоругдалже бир дугаар оор херек дээш кирген мен. Хоорайга колдуунда садыг-саарылга кылып турар бай-шыдалдыг кижилерни «чазылдырып» турган бис. Бо шупту кемниг херектер эзириктиң хайы-биле болуп турганы билдингир. Зонаже мени «аза суу» эккелген. Ындыг оор арга-биле 2 чыл […][...]
Дата: 2020-01-28 07:47:19 | Номер новости: 72144 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

Ачы-дуза чаңгыс чыл-биле кызыгаарланмас

Партияның Кызылда эге организацияларының активчилери Ада-чурттуң Улуг дайы­нының киржикчизи Иван Михайлович Микитюктуң бажыңынга четкен. Дайынның хоочуну чоокта эмнээшкин эрткени-биле, аңаа доктаамал хайгараал негеттинип турар. «ЧДР»-ниң кежигүннери ооң мурнунда хоочунга эм-таңны эккеп берип турганнар, а бо удаада тураскаал белектерни тывыскан. Оон аңгыда Кызыл хоорайның Хүндүлүг чурттакчызы, улустуң чогаалчызы, шүлүкчү Кара-Күске Күнзекович Чоо­дунуң бажыңынга аалдап четкеннер. К-К. […][...]
Дата: 2020-01-28 07:46:19 | Номер новости: 72145 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

Волонтёром быть здорово!

19 декабря в гранд-холле «Столичный» прошел 1 молодежный бал Рес­публики Тыва организованный Департаментом культуры, спорта и молодежной политики мэрии г. Кызыла с Министерством образования и науки РТ. Ранее Департаментом культуры, спорта и молодежной политики мэрии г. Кызыла 4 года проводился бал активной и инициативной молодежи г. Кызыла. На балу присутствовали школьники, студенты, молодые педагоги, союз […][...]
Дата: 2020-01-28 07:45:02 | Номер новости: 72146 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

Бүгү чүвени фронтуга!

1941 чылдың ноябрь 10-нуң хүнүнде мобилизация хүнүн чарлаан. Ол хүннү «ТАР-ның девискээринде чурттап турар хамаатыларны совет Кызыл Шеригже кыйгыртыры» деп тускай доктаал ёзугаар чарлаан турган. 1940 чылда совет-фин дайын үезинде хамааты М.С. Макаров эки тура-биле Кызыл Шеригже кирип, адыгжы-радист болган. Ооң эрес-маадырлыг чоруунуң дугайында «Правда» солунга дайынның 5-ки хонуунда бижээн. Дайынга аар-берге кемдээшкин алза-даа, ханы […][...]
Дата: 2020-01-20 06:14:03 | Номер новости: 71709 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

Спортчунуң чедиишкини: сорулгаларже быжыг базым

Тываның күрүне университединиң күш-культура болгаш спорт факультеди 20 ажыг чыл дургузунда тергиин спортчуларны белеткеп, ооң доозукчулары спорт талазы-биле ажылдап, харын-даа регионнуң шериг-күш адырларында ажылдап чоруурлар. Ук факультеттен аныяктарның спортка чедиишкиннери көстүп, амыдыралга дадыгар. Студентилерниң хүн бүрүде чуртталгазы өөрүшкү-маңнай болгаш карак чажы, эртем болгаш уран чүүл, күзелдер база боттуг амыдыралдан бүткен. «Тываның аныяктары» солуннуң январь айның аалчызы […[...]
Дата: 2020-01-20 06:04:53 | Номер новости: 71710 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

Россияда Парлалга хүнү-биле!

Россияда Парлалга хүнү-биле! 2020 деп онзагай чараш чыл бодунуң эргелеринче кирипкен. Чылды Россияда Алдарның бол­гаш тураскаалдың чылы кылдыр чарлааны-биле, хоочун­нарга, дайын киржикчилеринге дуза кадар ажыл ам-даа күштелир дээрзи билдингир. Бо талазы-биле Тываның аныяк эки турачылары онза идепкейлиг болгаш, улуг назылыг­ларга ачы-дуза чедирери чүгле чаңгыс юбилейлиг чыл-биле кызыгаарлаттынмайн турарын бадыткап турар. Ам-даа бүдүн чыл мурнувус­та. Школаларның […][...]
Дата: 2020-01-13 09:17:44 | Номер новости: 71362 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

Эки турачы болуру чоргааранчыг

Волонтёр болур дизе, кайнаар азы кымче баарыл? Өске кижилерге ачы-дуза чедирер күзелдиг улустуң мурнунга бо айтырыг тургустунуп болур. Эң-не чогумчалыг арга – чурттап турар чериниң аайы-биле янзы-бүрү хемчеглерге киржир эки турачыларны чыып турар хөй-ниити организациязынга чеде бээри. А бистиң республикавыста «Тываның чымчак чүректери» аныяктарның хөй-ниити организациязы ажылдап турар. Ооң үндезилекчизи Артыш Монгуш-биле чугаавысты уламчылаар-дыр бис. Ооң […][...]
Дата: 2020-01-09 10:02:12 | Номер новости: 71217 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

Салгал дамчаан малчын өг-бүле

Чеди-Хөл кожууннуң Элегес суурунуң чоогунда ажылгыр, тура-соруктуг чылгычы Геннадий Бакукович Ондарның одар-белчиири чаттылган. «Черле ук-төөгүм бо Элегес суурдан кижи мен, кырган- ачам маңаа аът ажаакчызы бооп, хөй чылдарда ажылдаан. Миннип кээримге-ле, кырган- ачамның аъдында уш­кажып алган чоруур, ону эде­рип, ооң ажаап турар аъттарын мунуп өзүп келген мен. Аът ажылының чажыттарын кырган-ачамдан билип алган мен. Ынчалдыр школа […][...]
Дата: 2019-12-30 05:47:41 | Номер новости: 70857 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

«ТА»-ның идепкейжизи

Тыва Республиканың Хөй-ниити палатазы «Башкымга мөгейиг» акцияны декабрь 20-де түңнээн. Социал четкилерге Башкы хүнүнге тураскааткан акцияга 764 кижи киржип, башкыларын алгап-мактаанын демдеглээн. Акцияның киржикчилери республиканың чурттакчы чону, өөреникчилер, ортумак өөредилге черлериниң сургуулдары болгаш ТывКУ-нуң студентилери, күүсекчи эрге-чагырганың ажылдакчылары, депутаттар болган. Оргкомитеттиң кежигүннери социал четкилерде #БашкымгаМөгейиг#ПоклонМоемуУчителю деп хэштег-биле айыттынган[...]
Дата: 2019-12-23 08:29:03 | Номер новости: 70731 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

Чашкы шагның 10 чылы Тываның эки турачылары мурнуку одуругда

Тыва Республика «Эки турачылар – чаштарга» деп VIII-ки Бүгү-россия чергелиг акцияның «Дем-биле өг-бүлениң аас-кежии дээш» деп номинацияның идепкейжилериниң санынче кирген. Россияның иштинде волонтёржу шимчээшкин калбарып, сайзыралды алган. Ук акцияны чашкы шагның 10 чылының ажы-төлдүң, уругларлыг өг-бүлелерниң амыдыралын экижидер хемчеглерин боттандырары-биле, волонтёрларны хаара тудар сорулгалыг эрттирген. Акцияга ниитизи-биле 40 муң кижи азы республиканың чурттакчы чонунуң 12, […][...]
Дата: 2019-12-19 08:30:02 | Номер новости: 70528 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

НАРОДУ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА ОТ БЛАГОДАРНЫХ ПОТОМКОВ

Такие слова выгравированы на девятиметровой стеле «Красный обоз» (Кызыл коъш), торжественное открытие которой прошло сегодня в Кызыле. Памятник создан и установлен в память о трудовом подвиге населения Тувинской Народной Республики и вкладе тувинского народа в Великую Победу 1945 года. Бронзовая стела изображает историческое событие — тувинский народ вереницами обозов передает в помощь фронту все, чем […][...]
Дата: 2019-12-13 08:47:00 | Номер новости: 70205 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

2020 — Россияда Алдарның болгаш тураскаалдың чылы

Декабрь — эртип турар чылдың түңнелдерин үндүрүп, келир үеже чаа сорулгаларны салыр үе. 2020 — Россияда Алдарның болгаш тураскаалдың чылы кылдыр чарлаттынган. Москвага эрткен Бүгү-россияның патриоттуг чыыжының үезинде, келир чылын чуртка 10 муң патриотиктиг хемчеглер болгаш акциялар, ооң иштинде 170 Бүгү-делегей чергелиг хемчеглер эртерин дыңнаткан. Олар шупту Ада-чурттуң Улуг дайынының Тиилелгезиниң 75 чыл оюнга тураскааттынган […][...]
Дата: 2019-12-13 08:30:39 | Номер новости: 70206 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

Основные тезисы из ежегодного Послания Главы Республики Тыва Верховному Хуралу (парламенту) 

💡Дорогие земляки! Хочу сейчас особо обратиться к молодым. Знаю, что сегодня в зале сидят молодежные лидеры Тувы, креативные команды, реализующие интересные проекты, наши активные и надежные помощники – волонтеры. 💡Сегодня молодежь – это не резерв трудовых ресурсов, это не будущий потенциал, как любили у нас раньше говорить. Это реальная движущая сила, живая, мобильная и творческая. […][...]
Дата: 2019-12-13 08:27:43 | Номер новости: 70207 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

Эки турачыларның чыыжы эрткен

Бо айның эгезинде Тывадан делегация Бүгү-делегей чергелиг эки турачылар шуулганынга киришкен келген. Сочиге эрткен чыыштың ажылынга аныяктарның коммерциялыг эвес хөй-ниити организацияларының удуртукчулары идепкейлиг киришкен. «Тываның чымчак чүректери», «Студентилер эвилели», «Арга-арыг волонтёрлары», «Волонтёржу эмчилер» база «Россияның школачыларының шимчээшкини» регионалдыг салбырның координатору, «Россияның эки турачылары — 2019» мөөрейниң ийиги чартыының тиилекчизи ТР-ниң Чазааның болгаш ТР[...]
Дата: 2019-12-13 08:26:32 | Номер новости: 70208 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

Удазынга ораашпас, уран-шевер кыстар

Бичежек мастерскаяда ийи аныяк уругнуң даараныр машиналарының чүгле даажы дыңналыр. Бирээзи хөм идиктер, а өскези бичии барбалар шеверлээн олурарлар. Баш көдүрер чай чок-даа болза, мээң сонуургаан айтырыгларымга харыылап турду. Шак мындыг кызымаккай ийис уругларның аттарын Аянай биле Алдынай дээр. Баштай хөм идиктер даарап турар Аянай-биле чугаалажы бердим. — Хөмден идиктер даараарын каяа өөренип алдыңар, Аянай […][...]
Дата: 2019-12-13 08:24:53 | Номер новости: 70209 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

«Өг-бүле бүрүзүнге – дээди эртемниг уруг» губернатор төлевилели Кызыл кожуунда

«Өг-бүле бүрүзүнге – дээди эртемниг уруг» губернатор төлевилели Кызыл кожуунда боттанып турарының дугайында ук кожууннуң өөредилге эргелелиниң специалистери «Тываның аныяктары» солунга таныштырган. Сайырмаа Робертовна Монгуштуң чугаалааны-биле алырга, кожууннуң өөредилге черлеринде төлевилелди амыдыралга боттандырарының хемчеглерин күүседири-биле, координаторларны тускайлаан, методиктиг папкаларны тургускан болгаш информастыг ажылды күштелдирген. Чыл санында чаа өөредилге чылы эгелээрге-ле, губе[...]
Дата: 2019-12-13 08:23:23 | Номер новости: 70210 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

Студентиниң амыдыралындан

Тываның студентилер эвилелиниң эгелээшкини-биле, чыл санында «Мээң бажыңым – мээң общежитием» деп хоорай чергелиг декаданы эрттирери чаңчылчаан. Бо хемчегни эрттирип тургаш, хоорайда ортумак өөредилге черлериниң хөй-ниити чуртталга бажыңнарының ортузунга солун хемчеглерни студентилер организастааннар. Студентилер амыдыралының судалын холда туткан аныяктарның регионалдыг «Тываның студентилериниң эвилели» хөй-ниити организациязын Самир Аспан-оол каш чыл улаштыр удуртуп турар. Студенчи хемчегниң ду[...]
Дата: 2019-12-13 08:22:11 | Номер новости: 70211 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

Төлевилелдиң амыдыралда боттанып турары

«Аныяк өг-бүлеге – кыштаг» губернатор төлевилели бистиң республикада 2016 чылдан тура, амыдыралда боттанып, көдээ черлерде аныяк өг-бүлелерниң амыдырал-чуртталгазынга улуг деткимчелиг болганын билир бис. Тывага «Күш-ажылчы кижиниң чылын» чарлааны эрес-кежээ малчын аныяктарывыска дорт хамаарылгалыг. Бо удаада «Тываның аныяктары» солуннуң редакциязы «Аныяк өг-бүлеге – кыштаг» губернатор төлевилели республикада кайы хире боттанып турарын ТР-ниң Көдээ ажыл-агый яамызындан билип [[...]
Дата: 2019-11-20 10:23:51 | Номер новости: 68458 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

Салым-чаяанныг өг-бүле

#Күшажылчыкижиниңчылы #аныякөгбүле Улуг-Хем кожууннуң Арыскан сумузунга Буян-Бадыргы, Сайзана Дамдын-оолдарның аныяк өг-бүлези немешкеш, үр болбаан. Ынчалза-даа аныяктар амыдыралче быжыг тура-соруктуг, эп-найы­ралдыг шымнып кирипкеннер. Буян-Бадыргы — саарлыкчы, суурунуң чонунга хүннүң ажыглаар хереглел барааннарын сатпышаан, дузалал ажыл-агыйын сайзырадып, кыштаг-хораа тудуп, хой малын өстүрүп эгелээн. Буян-Бадыргының ада-иези база күш-ажылчы кижилер. Ачазы Мергенниң ук-төөгүзүнден малчыннар, а[...]
Дата: 2019-11-15 06:08:55 | Номер новости: 68197 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

#Росмолодежь #Клубтворчес­коймастерской #Decortuvsu

«Этномода-2019» аныяк дизайнерлер фестивалының тиилекчилери Амгы үеде аныяктарны деткип турары дыка өөрүнчүг. Тываның күрүне университединиң студентилери Федералдыг аныяктар агентствозунуң деткимчези-биле 300 муң рубль түңнүг грантыны тиилеп алган. Бо грантының кол сорулгазы Тываның күрүне университединиң сур­­гуулдарынга ус-шевер ажыл­­дарны кылып өөредири болур. Студентилерниң хостуг үезин шын ажыг­лаары-биле, университетте Федералдыг аныяктар агентствозунуң деткимчези езугаар янзы-бүрү бөлгүм[...]
Дата: 2019-11-15 05:59:19 | Номер новости: 68198 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

«Мээң сайгарлыкчы херээм» шуулган Тывада!

Россияның 26 хоорайларының иштинде Кызыл база бир «Мээң сайгарлыкчы херээм» шуулганның шөлү болган. Ук шуулганны «Ортумак болгаш биче сайгарлыкчы чорук» национал төлевилелдиң иштинде РФ-тиң Экономиктиг хөгжүлде яамызының деткимчези-биле Синергия университеди ТР-ниң Чазаа-биле кады организастап турар. Кызыл хоорайга республиканың янзы-бүрү булуңнарындан муң ажыг сайгарлыкчылар чыглып кээп, чыыштың ажылынга киришкен. Ооң спикери спорттуң мастери, делегейниң бокска чемпиону, […][...]
Дата: 2019-11-15 05:38:54 | Номер новости: 68199 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

«Россияның байлаа» студентилер фестивалы эрткен

  Дүүн Улусчу чогаадылга бажыңынга «Россияның байлаа» национал культуралар фестивалы студентилер ортузунга болуп эрткен. Фестивальдың киржикчилери, дээди болгаш ортумак өөредилге черлериниң студентилери, айыттынган шактан эрте четкилеп келген. Чамдыктары чогаадыкчы көрүлдеге белеткенген, бир чамдыктары фойеде национал кухняларның делгелгезинге идепкейлиг киришкен, а чамдыктары «аарыкчылап» келгени илдең. Бо солун байырлалды «Тываның аныяктары» солуннуң корреспондентизи сонуургап көрбүшаан, [...]
Дата: 2019-11-14 08:54:42 | Номер новости: 68148 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

Тува готовится ко Дню народного единства

В России 4 ноября будет отмечаться праздник День народного единства. Тува не собирается отставать от всей страны. В этот день основные мероприятия развернутся в столице республике. Организаторы подготовили познавательную и спортивную программу, с которой познакомился корреспондент информационного агентства «ТуваМедиаГрупп»: С 1 по 10 ноября в городской библиотеке имени Надежды Крупской будет организована выставка-калейдоскоп «Народы России […][...]
Дата: 2019-10-29 08:34:21 | Номер новости: 67302 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

#тывадылхүнү#гуманитарлыгинститут#аныяктар#төрээндылым

Тываныӊ гуманитарлыг болгаш социал-экономиктиг тускай шинчилелдер институду «Тыва чаңчылдар» деп мобилдиг капсырылганы ажылдап кылган. Амгы үеде, амыдырал-чуртталганың агымы, хевири төөгүлуг чылдагааннарның салдарындан өскерлип турда, тыва чоннуң дыка хөй чаагай чаңчылдарының онза чугула байдалы суларап, чамдыктары харын-даа чидип турар. Ынчалза-даа бир чамдык уттундурган чаагай чаңчылдар катап дирлип база эгелээн. Аңаа бичии чаштың төрүттүнгени-биле хылбык дойун эрттирер чаагай […][...]
Дата: 2019-10-29 08:30:22 | Номер новости: 67303 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

#тывадылхүнү#гуманитарлыгинститут#аныяктар#төрээндылым Тыва дылды өөренип алыр күзелдиглерге

Тываныӊ гуманитарлыг болгаш социал-экономиктиг тускай шинчилелдер институду тыва дылды чаа өөренип эгелеп чоруурларга аудиокурсту ажылдап кылган. Тыва дылды өөренирде, тус черниң чурртакчыларының аразынга азы Тываның девискээринге дыл курстарын эртип алыры дээре. Бир эвес ындыг арга тургустунмаза, аудиокурсту ажыглап тургаш, өөренип ап болур. Амгы үеде даштыкы дыл өөрренип алырының эң-не нептереңгей хевири ол болуп турар. Аудиокичээлдерниң иштинде […][...]
Дата: 2019-10-29 08:29:13 | Номер новости: 67304 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

Россияда театр чылы ТЕАТР ҮЕНИҢ ТЫНЫЖЫН ЭНДЕВЕС

Россияда театр чылы уламчылавышаан. «Тываның аныяктары» ол теманы удаа-дараа-даа бол, чырыдып турар. Тываның Виктор Көк-оол аттыг хөгжүм-шии театры аныяк специалистерниң турлаа деп болур. Эртем-мергежилдиг аныяк актёрлар, актрисалардан ангыда, театр уран чүүлүн чонга белеткеп, нептередип турарларның бирээзи – литература-драматургия кезээниң удуртукчузу Эрик Норбуга ужуражып, ажыл-ижин сонуургап, тыва шии чогаалының амгы үеде байдалының база ниити театр дугайында дараазында […][...]
Дата: 2019-10-29 08:25:59 | Номер новости: 67305 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее

Поддержка Главы открывает дорогу в различные вузы страны

В мэрии Кызыла подвели итоги реализации губернаторского проекта «В каждой семье — не менее одного ребенка с высшим образованием» в 2018 -2019 учебном году. Проект охватил 305 школьников 5 — 11 классов. Это дети, чьи родители и родня в трех поколениях не имеют высшего образования. В их числе также одаренные дети, дети с особыми успехами […][...]
Дата: 2019-10-29 08:23:46 | Номер новости: 67306 | Источник: Тыванын Аныяктары

ВК FB Подробнее