Категория новостей

АМБЫН-НОЯННАР ЧУРТУНГА БАЙЫРЛАЛ

Сентябрь 9-10 хүннеринде Самагалдайга малчыннарның байырлалы Наадым бедик деңнелге болуп эрткен. Оргкомитеттиң планнааны езугаар сентябрь 9-туң хүнүнде спортчу мөөрейлер болган. Кожуун чагыргазынга шыдыраа маргылдаазын организастаан. Аңаа 10 шыдыраачы киришкен. Оларның эң-не шыыраа Орлан Эрендей бооп, 1-ги черни алган. 2-ги черге Анатолий Шагаачы, 3-кү черге Сүктер Шимет төлептиг болганнар. Арзылаң Күдерек аттыг стадионга даш көдүреринге маргылдаага 6 кижи киришкен. Аңаа 1-ги черни Санча[...]
Дата: 2016-09-15 09:00:00 | Номер новости: 987 | Источник: Газета "Шын" (на тувинском языке)

ВК FB Подробнее

Хөй уругларлыг өг-бүлелерге – хөмүр, ыяш

                                                                                                                                                                            Социал төлевилел                  Тыва Республиканың Баштыңы, Чазак Даргазының хүлээлгезин түр када күүседип турар Шолбан Кара-оол суурларда чурттап турар хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерге оларның хөмүр, ыяш садарынга чарыгдалдарын эгидип бээрин бо чылдың июльда айыткан.                    Дуза көргүзериниң бо чаа хевири беш болгаш [...]
Дата: 2016-09-08 16:40:25 | Номер новости: 988 | Источник: Газета "Шын" (на тувинском языке)

ВК FB Подробнее

АЛДАР-АДЫН МӨҢГЕЖИТКЕН

Улуг-Хемде  кожууннар аразының медицина төвүнге эмчи Арыш-оол Балганның адын тывыскан. Бо чылдың октябрьда Улуг-Хемде кожууннар аразының медицина төвү (Улуг-Хем кожууннуң төп эмнелгези) бодунуң 85 чыл юбилейин демдеглээр. Амгы үеде ооң төөгүзүнде чугула ай-хүн тыптып келген: 2016 чылдың сентябрь 4. Ол хүн эмнелгеге РСФСР-ниң алдарлыг эмчизи Арыш-оол Балганның адын тывыскан. Кижиниң хуу адын эмнелге албан черинге тывысканының республикада эң баштайгы таварылгазы бо болган. Тываның  Баштыңының хүл[...]
Дата: 2016-09-07 04:00:00 | Номер новости: 989 | Источник: Газета "Шын" (на тувинском языке)

ВК FB Подробнее

ТЫВАГА ЧЕЧЕКТЕЛГЕН

Анатолий Емельяновту Ты­ваның чону, хамыктың мурнунда шүлүкчү деп билир. Ооң чогаадып кааны «Тыва деп чүл?» деп шүлүүн концерттер, байырлалдарга бо-ла шээжи-биле чугаалай бээр. Тыва дугайында орус дылда бижиттинген эң чараш шүлүктерниң бирээзи бо шүлүк. Бир эвес ону орус дылдан тыва дылче очулдурар болза, мындыг янзылыг дыңналыр. Тыва дээрге Хүнге чайынналган шынаалар, Кылаң суглуг шапкын хемнер, Калбак эзимнерниң океаны, Дүдүскектүг чараш делгемнер, Хуулгаазын өңнерлиг даглар, Элезинниг ховулар[...]
Дата: 2016-09-01 03:22:21 | Номер новости: 990 | Источник: Газета "Шын" (на тувинском языке)

ВК FB Подробнее

Моолдарның национал чеми - цуйван

Цуйванны кылыр аргазы Херек холумактары: үскен далган, эът, тырткан чаг (хөй болза эки), капуста (үлдүрээртип каан), морковь, кызыл перец, согуна, чеснок.           Шуптузун холувушаан бичии дузааш, хендир үзүн каггаш сковородкага хайындырыптар. А үскен далганны мантоваркага каггаш, 45 минута хайындырар.  Оларны белеткээн соонда шуптузун холуй былгаар.   Рубрика:  Аяк шайны аартап ора... [...]
Дата: 2016-08-31 08:31:48 | Номер новости: 991 | Источник: Газета "Шын" (на тувинском языке)

ВК FB Подробнее

КАРТОФЕЛЬДИГ ЗАПЕКАНКА

Картофельдиг запеканка 1) картофельдиг пюре 2) сосиска 3)томаттыг паста 4) кадыг быштак.      Картофельдиг пюрени үстээн формаже каггаш, кырындан томаттыг паста-­биле чаггаш, сосискаларны каггаш, ооң кырындан  дүрбүп каан быштакты уруптар. Духовкага суккаш изии 180 градуска 15 минута иштинде быжырыптар.  Рубрика:  Аяк шайны аартап ора... [...]
Дата: 2016-08-31 08:22:04 | Номер новости: 992 | Источник: Газета "Шын" (на тувинском языке)

ВК FB Подробнее

МАЛИНА

          Малина кижиниң организмниң барык-­ла шуптузунга ажыктыг, ылаңгыя аарыгның эге чадаларында ооң  микробтарын  дыка дүрген эмнептер. Ханы четпес, ханының базыышкынының талазы-­биле бергедээшкиннерлиг улуска эмчилер малина холумактыг шай ижерин сүмелээр. Ындыг-­даа болза бүүрек, диатез аарыгларлыг улуска малинаны чөпшээревес.   Рубрика:  Аяк шайны аартап ора... [...]
Дата: 2016-08-31 08:04:44 | Номер новости: 993 | Источник: Газета "Шын" (на тувинском языке)

ВК FB Подробнее

ИНЕК-КАРАА

 Инек-­караа хөй янзы ажыктыг элементилерлиг болганындан кижиниң чүрек дамырларының, бүүрек, кеш, ижин-­баар, онкология,  херээжен улустуң аарыгларынга, хан эргилдезинде чигирни чурумчударынга ажыктыг. Оон аңгыда инек­караа вареньезин кышкы үеде сок кылып ижерге, халдавырлыг грипп аарыгларындан камгалаар, иммунитетти күштелдирер.   Рубрика:  Аяк шайны аартап ора... [...]
Дата: 2016-08-31 07:50:11 | Номер новости: 994 | Источник: Газета "Шын" (на тувинском языке)

ВК FB Подробнее

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

                 УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ                  ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ   при поддержке Центра образования Республики Тыва с 18 мая 2016 г осуществляют            набор абитуриентов на следующие направления подготовки:    **Заочная форма обучения с лекциями в Кызыле:    **Юриспруденция (государственное, гражданское право);    **Государственная и муниципальная служба (управление);    **Бухгалтерский учет, анализ и аудит;    **Финансы государства и муниципальных об[...]
Дата: 2016-08-31 03:41:20 | Номер новости: 995 | Источник: Газета "Шын" (на тувинском языке)

ВК FB Подробнее

Хуу чарлалдар

Кызыл хоорайда хуужуттунган чер садып тур мен. Тел.(8-394-22) 5-00-52.   Мөчээн кижилерге тураскаалдар          **мрамор, гранит** (чуруктарын сиилбиир, бижимелдерни   чайырлаар, тураскаалдарны тургузар.)   Хем ол чарыы, Саянский переулок, 23.    Тел: 8-913-359-9494;  8-923-380-9494. (Төлевирлиг үндезинге парлаан.)  Рубрика:  Чарлалдар, рекламалар [...]
Дата: 2016-08-31 03:22:10 | Номер новости: 996 | Источник: Газета "Шын" (на тувинском языке)

ВК FB Подробнее